Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Celne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 7/12
Kodeksy - celne prawo
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 3 poz. 31
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 206 poz. 1742
  Umowa o akcesji Republiki Bułgarii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Sofii dnia 17 lipca 1998 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 202 poz. 1710
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izraela o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, sporządzona w Warszawie dnia 15 czerwca 2000 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 198 poz. 1668
  Załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 195 poz. 1642
  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w odprawie granicznej, sporządzona w Pradze dnia 25 maja 1999 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 149 poz. 1235
  Umowa o akcesji Rumunii do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, sporządzona w Bukareszcie dnia 12 kwietnia 1997 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 57 poz. 524
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu składów celnych lub działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych w zakresie obrotu towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 47 poz. 441
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości prowizji od opłat drogowych i kar pieniężnych pobieranych przez urzędy celne oraz sposobu jej pobierania i rozliczania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 43 poz. 396
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 41 poz. 365
  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 39 poz. 357
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 86 poz. 953
  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 53 poz. 559
  Konwencja o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool), sporządzona w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 75 poz. 865
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2000 r. w sprawie wzoru sztandaru Służby Celnej oraz trybu jego nadania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 41 poz. 478
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej
  Więcej
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • Adres publikacyjny: