Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5079 2013-08-01 XVII AmC 5247/12
"Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wyłączona jest także w przypadku (...) opóźnień w dostarczeniu PRODUKTU z winy Poczty Polskiej (...)"
Handel elektroniczny
5078 2013-08-01 XVII AmC 5242/12
"W przypadku nieuzasadnionej reklamacji KLIENT zobowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia go o nieuznawaniu reklamacji, odebrać na własny koszt PRODUKT z magazynu SPRZEDAWCY (...). Po bezskutecznym upływie powyższego...
Handel elektroniczny
5077 2013-08-01 XVII AmC 5240/12
"Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wyłączona jest także w przypadku (...) opóźnień w dostarczeniu PRODUKTU z winy (...) firmy kurierskiej"
Handel elektroniczny
5076 2013-08-01 XVII AmC 3865/12
"6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Lublinie"
Handel elektroniczny
5075 2013-08-01 XVII AmC 3864/12
"4. Koszt dostawy produktu nie jest zwracany przez firmę E-heat"
Handel elektroniczny
5074 2013-08-01 XVII AmC 5398/12
"Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki"
Handel elektroniczny
5073 2013-08-01 XVII AmC 5397/12
"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich"
Handel elektroniczny
5072 2013-08-01 XVII AmC 1584/12
"Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie"
Handel elektroniczny
5071 2013-08-01 XVII AmC 1582/12
"Wszystkie sprawy sporne strony, których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, rostrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
Handel elektroniczny
5070 2013-08-01 XVII AmC 8557/12
"W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby F.H. ADA"
Handel elektroniczny
5069 2013-08-01 XVII AmC 8554/12
"Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów"
Handel elektroniczny
5068 2013-08-01 XVII AmC 4150/12
"SPH Credo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie"
Handel elektroniczny
5067 2013-08-01 XVII AmC 4149/12
"Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte"
Handel elektroniczny
5066 2013-08-01 XVII AmC 4148/12
"SPH Credo zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia"
Handel elektroniczny
5065 2013-07-31 XVII AmC 3838/12
"Zespół serwisu www.lzl.sklep.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie internetowym produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie...
Handel elektroniczny
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  • Adres publikacyjny: