Prawo

Encyklopedia Prawa

Kwity depozytowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Kwity depozytowe
Zgodnie z art.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pod pojęciem kwitu depozytowego rozumie się papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego państwa należącego do OECD:
a) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, albo
b) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z papierami wartościowymi wyemitowanymi poza tym terytorium, będącymi przedmiotem obrotu na zagranicznym rynku regulowanym w państwie członkowskim lub w państwie należącym do OECD
- w którym inkorporowane jest prawo do zamiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych lub ich równowartości oraz, w przypadku akcji - możliwość wydania przez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu.

Kwity depozytowe mogą być emitowane jako:
- ADR - amerykańskie kwity depozytowe są wystawiane i notowane w USD
- GDR - globalne kwity depozytowe są emitowane jednocześnie na dwóch rynkach obcych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: