Prawo

Encyklopedia Prawa

Hipoteczne listy zastawne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Hipoteczne listy zastawne
Zgodnie z art. 3 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych reguluje, że hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych.

Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w
rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.

Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:
1) nazwę "hipoteczny list zastawny";
2) wskazanie podstawy prawnej emisji;
3) nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;
4) serię i numer hipotecznego listu zastawnego;
5) oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie,
i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin
wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu;
6) w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat - informację, że po
upływie 5 lat od dnia emisji bank hipoteczny może dokonać jego umorzenia
przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;
7) informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje
prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do
wykupu;
8) miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego;
9) podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego
oraz podpis powiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem
mechanicznym.

Hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie
zdematerializowanej (zapis komputerowy). Jeżeli hipoteczny list zastawny występuje w formie zdematerializowanej, wówczas wszystkie dane, powinny być zamieszczone w treści świadectwa depozytowego albo innego dokumentu wydanego osobie uprawnionej. Hipoteczny list zastawny może być emitowany w odcinkach zbiorowych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: