Prawo

Encyklopedia Prawa

Certyfikaty inwestycyjne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Certyfikaty inwestycyjne
Zgodnie z art. 121 ustawy o funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.

Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe, z zastrzeżeniem art. 163 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, pkt 2, art. 189 reprezentowanie różnych praw przez poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, oraz art. 190 zapisy statutowe na wypadek likwidacji aktywów,

Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom imiennym różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji.

Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.
Certyfikat inwestycyjny daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu.
Statut funduszu może określać, że certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, z tym że jednemu certyfikatowi można przyznać nie więcej niż dwa głosy.

Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:
1) uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:
a) formę udzielenia zgody,
b) termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,
c) cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny albo
2) w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki stosowania takiego ograniczenia.


Statut może uzależnić ustanowienie zastawu na certyfikacie inwestycyjnym imiennym od zgody zgromadzenia inwestorów.

Certyfikaty inwestycyjne imienne można przekształcić w certyfikaty inwestycyjne na okaziciela. Przekształcenie wymaga zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych imiennych, także zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: