Prawo

Encyklopedia Prawa

Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym
Zgodnie z art. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych precyzuje, że pod pojęciem papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym - rozumie się papiery wartościowe niebędące:
a) akcjami,
b) papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji,
c) certyfikatami inwestycyjnymi,
d) papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia lub nabycia papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, w wyniku ich zamiany lub wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi przez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w lit. a lub b, albo podmiot należący do jego grupy kapitałowej.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: