A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rekomendacje
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, rekomendacje uważane są za raporty, analizy lub innego rodzaju informacje, zalecające lub sugerujące, bezpośrednio lub pośrednio, określone zachowania inwestycyjne co do jednego lub kilku instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, w tym opinie odnoszące się do bieżącej lub przyszłej wartości lub ceny instrumentów finansowych:
1) sporządzane przez niezależnego analityka, firmę rekomendującą, instytucję kredytową lub inny podmiot, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sporządzanie rekomendacji, lub osobę fizyczną zatrudnioną w takich podmiotach lub będącą z takimi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, jeżeli zawierają informacje stanowiące bezpośrednie lub pośrednie zalecenia lub sugestie podjęcia określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych lub emitenta instrumentów finansowych, lub
2) sporządzane przez podmioty inne niż wymienione w pkt. 1, jeżeli zawierają informacje stanowiące bezpośrednie zalecenie podjęcia określonych działań inwestycyjnych, w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych.

W rekomendacji powinny się znaleźć dane identyfikujące rekomendującego tj.:
- nazwę firmy oraz siedzibę podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie rekomendacji,
- imię i nazwisko osoby sporządzającej rekomendacje. Wśród informacji powinny się znaleźć tytuł zawodowy, tytuł maklera papierów wartościowych czy doradcy inwestycyjnego,
- datę sporządzenia,
- wskazanie kręgu adresatów rekomendacji,
- wyjaśnienia dotyczące stosowanej w rekomendacji terminologii fachowej, o ile terminologia ta mogłaby być niewłaściwie zrozumiana przez adresatów tej rekomendacji,
- wykaz rekomendacji dotyczących danego instrumentu finansowego, przedstawianych przez danego rekomendującego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, zawierający w szczególności wskazaną w poszczególnych rekomendacjach cenę lub pułap cenowy instrumentu finansowego, przy których rekomendujący zalecił lub sugerował określone zachowanie inwestycyjne, oraz termin ważności tych rekomendacji,
- wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych metod wyceny instrumentów finansowych, w sposób umożliwiający adresatom rekomendacji dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane instrumenty finansowe zgodnie z rekomendacją.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: