A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Aktywa
Aktywa, ogół składników majątku, którymi rozporządza jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Jej podstawowymi elementami są:
- Majątek trwały
- Majątek obrotowy
- Rozliczenia międzyokresowe

W skład majątku trwałego wchodzą rzeczowe składniki majątku trwałego tj. grunty, budynki, maszyny, sprzęt, rozpoczęte inwestycje i inne oraz finansowe składniki majątku tj. udziały, papiery wartościowe, pożyczki itp.

W skład majątku obrotowego zalicza się zapasy materiałów, towarów, produktów zakończonych i nie zakończonych, środki pieniężne, należności i roszczenia oraz krótkoterminowe papiery wartościowe.

Rozliczenia międzyokresowe są to koszty związane z zawarciem transakcji w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.

Aby aktywa mogły być wykazane w bilansie, muszą
- muszą mieć określoną wiarygodną wartość na podstawie wcześniejszej wyceny,
- spółka musi sprawować kontrolę przed datą, na którą sporządzony jest bilans.
- muszą być wykorzystywane do generowania korzyści ekonomicznych w przyszłości.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: