Prawo

Encyklopedia Prawa

Jednostki uczestnictwa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Jednostki uczestnictwa
Zgodnie z art. 2 prawa dewizowego, jednostkami uczestnictwa w funduszu zbiorowego inwestowania są nabywane przez uczestników funduszu tytuły do udziału w jego aktywach, które zgodnie z odrębnymi przepisami lub na żądanie uczestnika funduszu są odkupywane lub umarzane przez fundusz z jego aktywów, na wcześniej określonych warunkach.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: