Prawo

Encyklopedia Prawa

Akredytywa dokumentowa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Akredytywa dokumentowa
Forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku. Stosowana jako instrument zabezpieczający zobowiązania stron umowy. Innymi słowy jest to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za dokumenty reprezentujące towar. Dokument zawierający warunki porozumienia nazywany jest listem kredytowym.
Osoby uczestniczące w akredytacji
1. Zleceniodawca (importer, aplikant)
2. Bank otwierający (bank importera)
3. Bank pośredniczący (awizujący, negocjujący lub potwierdzający)
4. Beneficjent (eksporter, remitent)
Akredytywa dokumentowa
Akredytywa dokumentowa stanowi pisemne zobowiązanie banku otwierającego wobec beneficjenta akredytywy do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty pieniężnej pod warunkiem przedstawienia wymaganych dokumentów. Akredytywa stanowi rozliczenie dewizowe, dlatego może występować jako rozliczenie natychmiastowe lub kredytowe.
Cechy charakterystyczne akredytywy:
1. Samoistne zobowiązanie banku,
2. Zobowiązanie z tytułu akredytywy jest wykonane wobec imiennie wskazanego beneficjenta,
3. Zapłata ze strony banku lub zabezpieczenie zapłaty jest uzależnione od spełnienia przez beneficjenta akredytywy.
Rodzaje akredytyw:
- akredytywa niepotwierdzona, akredytywa, w której rola banku polega jedynie na zawiadomieniu beneficjenta o otwarciu na jego rzecz akredytywy i przekazaniu mu jej treści;
- akredytywa potwierdzona, w której bank eksportera może potwierdzić akredytywę na zlecenie banku importera. Oznacza to, że bank eksportera oprócz zwykłej czynności awizowania akredytywy beneficjentowi, może wystosować wiążące zobowiązanie do zapłaty za zaprezentowane dokumenty, przed otrzymaniem zapłaty z banku otwierającego, nawet w przypadku braku pokrycia ze strony tego banku.
- akredytywa przenośna, w jej przypadku istnieje możliwość przeniesienia uprawnień z akredytywy przez beneficjenta na rzecz innej firmy lub firm, tzw. beneficjenta wtórnego/wtórnych. Akredytywa może być przeniesiona tylko jeden raz.
- akredytywa nieprzenośna, spełnia ją jeden określony beneficjent, który nie może przenieść swoich uprawnień na innego/innych beneficjentów.
- akredytywa zabezpieczająca, przypomina gwarancję bankową. Zawiera zobowiązanie banku otwierającego do zapłaty określonej kwoty na pierwsze żądanie beneficjenta, w przypadku gdy zleceniodawca akredytywy nie spełni podjętych zobowiązań kontraktowych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: