Prawo

Encyklopedia Prawa

Czeki gotówkowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Czeki gotówkowe
Zgodnie z art. 63b Prawa Bankowego, czek gotówkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku.

Czek gotówkowy może być przedstawiony do zapłaty bezpośrednio u trasata albo w innym banku. Zapłata czeku gotówkowego przedstawionego do zapłaty w innym banku następuje, po uzyskaniu przez ten bank od trasata środków wystarczających do zapłaty czeku.

Szczegółowe warunki przedstawienia czeku gotówkowego do zapłaty w innym banku określa umowa między tym bankiem i posiadaczem czeku. Banki mogą zawierać porozumienia, w których - na zasadach wzajemności tryb przedstawienia czeków gotówkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku.

Na wniosek wystawcy czeku bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku. Bank może potwierdzić również czek niezupełny.

Czek rozrachunkowy
Czek rozrachunkowy może być przedstawiony do rozrachunku ze skutkami za-płaty bezpośrednio u trasata lub w banku, w którym posiadacz czeku ma rachunek. Uznanie rachunku posiadacza czeku sumą czekową, następuje po uzyskaniu przez bank posiadacza czeku od trasata środków wystarczających do zapłaty czeku. Szczegółowe warunki przedstawienia czeku do rozrachunku ze skutkami zapłaty w banku innym niż trasata określa umowa między tym bankiem i posiadaczem czeku.

Zawartość czeku

Czek zawiera:
1) nazwę "czek" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono,
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
4) oznaczenie miejsca płatności,
5) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku,
6) podpis wystawcy czeku.

Wystawienie czeku
Czek może być wystawiony:
- na określoną osobę z dodaniem wyraźnego zastrzeżenia "na zlecenie" lub bez takiego zastrzeżenia,
- na określoną osobę z dodaniem zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego,
- na okaziciela.

Czek może być wystawiony na rachunek osoby trzeciej. Czek na okaziciela, w którym wystawca jest zarazem trasatem, jest nieważny.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: