Prawo

Encyklopedia Prawa

Weksle i czeki
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Weksle i czeki
Weksle i czeki należą do kategorii papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności pieniężne. Konstrukcja czeku jest zbliżona do konstrukcji weksla. Oby dwa dokumenty są poleceniem zapłaty określonej sumy pieniężnej i wymaga zachowania odpowiedniej formy i elementów, bez których dany dokument nie będzie uważany za czek.

Weksel musi zawierać:
1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
8) podpis wystawcy wekslu.

Cechy charakterystyczne weksli:
- może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy,
- może być wystawiony na rachunek osoby trzeciej,
- może być płatny w miejscu zamieszkania osoby trzeciej, bądź w miejscowości, w której trasat ma miejsce zamieszkania, bądź w innej miejscowości.

Czek zawiera:
1) nazwę "czek" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawio-no,
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata),
4) oznaczenie miejsca płatności,
5) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku,
6) podpis wystawcy czeku.

Nie będzie uważany za czek dokument, któremu brak jednej ze wskazanych cech. W braku osobnego oznaczenia, miejsce wymienione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce płatności. Jeżeli obok nazwiska trasata wymieniono kilka miejsc, czek jest płatny w miejscu, wymienionym najpierw. W braku takiego lub wszelkiego innego oznaczenia, czek jest płatny w miejscu wystawienia. Czek, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy.

Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę do rozporzą-dzania tymi funduszami za pomocą czeku. Wszakże dokument, wystawiony bez za-chowania tego przepisu, pozostaje mimo to ważny jako czek.

Czek może być wystawiony:
- na określoną osobę z dodaniem wyraźnego zastrzeżenia "na zlecenie" lub bez takiego zastrzeżenia,
- na określoną osobę z dodaniem zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego,
- na okaziciela,
- Czek może być wystawiony na rachunek osoby trzeciej.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: