Prawo

Encyklopedia Prawa

Alternatywne rozwiązywanie sporów
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Alternatywne rozwiązywanie sporów
Możliwości rozwiązania konfliktu dzięki niezależnej i obiektywnej osobie trzeciej stanowi alternatywę wobec kierowania spraw do sądu. Do alternatywnych technik rozwiązywania sporu należą mediacje, próba ugodowa i arbitraż.

3 formy ADR

Ugoda
Charakteryzuje się tym, iż spór rozwiązywany jest przez same strony, bez udziału osób trzecich. Strony korzystają z pełnej autonomii co do reguł i procedury, na podstawie której chcą rozwiązać konflikt. Wyróżnia się:
1) Ugodę sądową , w której do jej zawarcia może dojść przed rozpoczęciem procesu sądowego - podczas postępowania pojednawczego albo w trakcie procesu. Ugoda zawsze zawierana jest w obecności sądu, który kontroluje, czy jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.
2) Ugodę cywilnoprawną, która jest umową zawartą między stronami określonego stosunku prawnego, w której strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór, który istnieje lub może powstać (art. 917 k.c.). Można ją zawrzeć jedynie ze stroną z którą łączy nas stosunek prawny. Elementem wymaganym są wzajemne ustępstwa stron.

Mediacja
Próba doprowadzenia do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby. Mediator musi ona zajmować neutralną pozycję wobec stron i ich konfliktu i wspierać przebieg negocjacji. Jego zadaniem jest łagodzenie powstającego napięcia i pomaga w wyprowadzaniu kompromisu.

Arbitraż
Metoda rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu, w której kompetencje powierza się bezstronnemu specjaliście. Zaletą arbitrażu jest poufność postępowania i wysoki poziom specjalizacji arbitrów. Aby spór mógł zostać rozstrzygnięty, strony stosunku prawnego muszą wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, tzw. zapisem na sąd polubowny.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: