Prawo

Encyklopedia Prawa

Raporty bieżące
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Raporty bieżące
Spółki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na GPW mają obowiązek tworzenia raportów informacyjnych.
Publikacje spółki notowanych na głównym rynku GPW
- informacje poufne - wszelkie informacje spełniające przesłanki definicji zawartej w art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowym,
- raporty bieżące - informacje o zdarzeniach dotyczących emitenta lub jednostki od niego zależnej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, a także inne informacje przekazywane na podstawie przepisów ustaw (nabywanie i zbywanie znacznych pakietów, transakcje osób pełniących określone funkcje w spółce),
- raporty kwartalne za I, III i IV kwartał, w których skład wchodzi kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe,
- raporty półroczne za pierwsze półrocze roku obrotowego, zawierające półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, poddane przeglądowi przez biegłego rewident,
- raporty roczne, zawierające roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
Sprawozdania finansowe zamieszczane w raportach okresowych powinny być sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi emitenta. Zazwyczaj sprawozdania finansowe emitentów giełdowych z siedzibą na terytorium Rp są sporządzane według MSR/MSSF, jednakże w przypadku jednostek, które nie tworzą grup kapitałowych, sprawozdania mogą być sporządzane według Polskich Standardów Rachunkowości.
Informacje, które powinny zostać umieszczone w raporcie bieżącym
Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych emitent jest obowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o:
1) nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, pod warunkiem że wartość hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości stanowi co najmniej 100 % wartości aktywów o znacznej wartości, na której zostało ustanowione to prawo, lub ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa;
2) utracie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;
3) zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy;
4) spełnieniu się lub niespełnieniu warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej;
5) wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy będącej znaczącą umową w momencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną;
6) nabyciu lub zbyciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta;
7) udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;
8) wszczęciu przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta;
9) rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta lub jednostki od niego zależnej, z zastrzeżeniem, że obowiązek dotyczący informowania o zmianie wysokości kapitału zakładowego jednostki od niego zależnej powstaje w przypadku zmiany przekraczającej, jednorazowo lub łącznie w danym roku obrotowym, 10 % kapitału zakładowego emitenta lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;
10) zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;
11) emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta, oraz emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych;
12) umorzeniu papierów wartościowych emitenta;
13) podjęciu decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem;
14) połączeniu emitenta z innym podmiotem;
15) podjęciu decyzji o zamiarze podziału emitenta;
16) podziale emitenta;
17) podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia emitenta;
18) przekształceniu emitenta;
19) wyborze przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;
20) wypowiedzeniu przez emitenta lub przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych umowy o badanie, przegląd lub inne usługi dotyczące sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania lub przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta;
21) odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;
22) powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej;
23) umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS;
24) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub w razie stwierdzenia, że przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku dłużnika są obciążone zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką, a pozostały jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, ogłoszeniu upadłości, złożeniu podania o otwarcie postępowania układowego, otwarciu postępowania układowego, odrzuceniu podania o dopuszczenie do zawarcia układu, odmowie dopuszczenia do zawarcia układu, zawieszeniu postępowania układowego lub jego umorzeniu, uchyleniu układu, umorzeniu prowadzonej przeciwko emitentowi egzekucji sądowej lub administracyjnej z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy większej od kosztów postępowania egzekucyjnego, otwarciu postępowania likwidacyjnego oraz ukończeniu postępowania upadłościowego - w odniesieniu do emitenta lub jednostki od niego zależnej;
25) sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej;
26) przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: