Prawo

Encyklopedia Prawa

Raporty okresowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Raporty okresowe
Raporty okresowe to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz odpowiednio, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, z przepisami rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego funduszem - rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Wśród raportów okresowych wyróżniamy- kwartalne, półroczne oraz roczne.
1). Raport kwartalny

Raport kwartalny obejmuje dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego. Powinno się również zawrzeć dane z analogicznego okresu roku poprzedniego a także m.in. opisu zdarzeń, które miały wpływ na wynik spółki czy stanowisko zarządu odnośnie realizacji wcześniejszych prognoz. Dane sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Powinno się uwzględnić korekty z tytułu rezerw oraz rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.
Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
W raporcie kwartalnym uwzględnione są dane za kwartał roku obrotowego oraz dane za pełne kwartały roku obrotowego w formie kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego. Musi on zawierać: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych W przypadku emitenta będącego spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- Kredytową zakres precyzowany jest w ustawie o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
2). Raport półroczny
Powinien on zawierać, odpowiednie do okresu za jaki jest sporządzany, sprawozdanie finansowe z działalności, z którym zapoznał się audytor.
Paragraf 89 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim precyzuje co musi zawierać raport półroczny:
1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) za półrocze bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu - na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego;
2) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, przy czym:
a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym dla kwartalnych skróconych sprawozdań finansowych w § 87 ust. 1 i 4, a w przypadku emitenta będącego funduszem, półroczne sprawozdanie finansowe w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,
b) w przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach,
c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a i b półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera co najmniej skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat, zawierające wszystkie pozycje uwzględnione w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta; należy również zaprezentować dodatkowe pozycje, jeżeli w wyniku ich pominięcia półroczne skrócone sprawozdanie finansowe przedstawiałoby błędny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysku lub straty emitenta; informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zawiera co najmniej:
- informacje zapewniające porównywalność półrocznego skróconego sprawozdania finansowego z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym,
- informacje i wyjaśnienia zapewniające właściwe zrozumienie istotnych zmian odzwierciedlonych w bilansie oraz rachunku zysków i strat (w stosunku do danych zamieszczonych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym);
3) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, zwane dalej "półrocznym sprawozdaniem z działalności emitenta", zawierające również opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego oraz uwzględniające odpowiednio wymogi określone w § 87 ust. 7 pkt 2-11;
4) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy (a w przypadku funduszu - wynik z operacji), oraz że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu albo badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu albo badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu albo opinii o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
6) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego;
7) w przypadku emitenta będącego funduszem raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym;
8) w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu oraz półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy.

3) Raport roczny
Raport roczny powinien zawierać, odpowiednie do okresu za jaki jest sporządzany, sprawozdanie finansowe z działalności, które zostało sprawdzone przez audytora. Paragraf 91 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim precyzuje co musi zawierać raport roczny:

1) pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, a w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami - również w odniesieniu do każdego subfunduszu, z określeniem adresatów raportu rocznego;
2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
3) roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi:
a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego:
- funduszem - w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,
- jednostką samorządu terytorialnego - w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową - w zakresie określonym w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
b) w przypadku stosowania MSR roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach,
c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a i b roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową;
4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwane dalej "sprawozdaniem z działalności emitenta";
5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy (a w przypadku funduszu - wynik z operacji), oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi;
7) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego, przy czym:
a) w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji - dodatkowo opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów,
b) w przypadku emitenta będącego funduszem - dodatkowo oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym,
c) w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami - opinie i raporty podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy,
d) (uchylona);
8) w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego raport roczny dodatkowo zawiera:
a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej,
b) skonsolidowany bilans w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego - jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia,
c) opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu instrumentów dłużnych w roku, w którym emitent dokonał emisji tych instrumentów.
la. W przypadku emitenta będącego zagraniczną jednostką terytorialną raport roczny zawiera co najmniej: roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami, opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym, jeżeli zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami podlega ono badaniu, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, oraz sprawozdanie budżetowe, jeżeli z obowiązujących emitenta przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: