Prawo

Encyklopedia Prawa

Dzień dywidendy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Dzień dywidendy
Dzień dywidendy, dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy przez walne zgromadzenie. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: