Prawo

Encyklopedia Prawa

Zaliczka na poczet dywidendy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zaliczka na poczet dywidendy
Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Dywidenda to forma dochodu z kapitału. Dywidendę otrzymują posiadacze akcji przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie spółki akcyjnej, a także właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jako formę udziału w jej zyskach (związaną z udziałami, a nie akcjami). Statut konkretnej spółki reguluje zasady jej wypłaty. Muszą być one zgodne z regulacjami zamieszczonymi w Kodeksie spółek handlowych. Walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników decyduje o podziale zysku na część niepodlegającą podziałowi oraz część przeznaczoną na wypłaty dywidend.

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Wypłata zaliczki jest możliwa jedynie w odniesieniu do bieżącego roku obrotowego. Nie umożliwiają przy tym wypłaty zaliczki za rok już zakończony przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dysponują równymi prawami i obowiązkami w spółce - chyba że umowa spółki przewiduje inaczej. W umowie można ustalić, że z częścią udziałów wiążą się przywileje. W sytuacji, kiedy umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone (udziały uprzywilejowane).

Uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. W takim wypadku, spółka musi posiadać środki wystarczające na wypłatę, spółka powinna wypracować zysk także za poprzedni rok obrotowy, który powinien być wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Zaliczka może wynosić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

Umowa spółki może przyznawać prawo do dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich, powinna określać lata, za które dywidenda może być wypłacona z zysku w następnych latach. Okres ten nie może przekraczać pięciu lat.

Dywidenda w spółce akcyjnej
Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy mają akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie może zostać upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy. Kwota może zostać powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Posiadacze akcji uprzywilejowanych mogą otrzymać dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia.

Statut spółki akcyjnej może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej i następuje na takich samych zasadach jak pełną dywidendę.

Warunkiem koniecznym, aby można było wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jest zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, w którym wykazano zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta i być powiększone o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd musi poinformować akcjonariuszy o wypłacie zaliczek przynajmniej cztery tygodnie przez rozpoczęciem wypłat. Informacje muszą precyzować dzień w którym zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość wypłat oraz dzień, według którego wskazuje się uprawnionych do zaliczek, który musi przypadać w okresie siedmiu dni przez dniem rozpoczęcia wypłat
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: