Prawo

Encyklopedia Prawa

Dywidenda spółki
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Dywidenda spółki
Dywidenda to część zysku netto (po opodatkowaniu staje się podatkiem dochodowym) wypracowanego przez spółkę w danym roku, którą walne zgromadzenie przeznacza do wypłaty jej udziałowcom lub akcjonariuszom. Dywidenda wypłacana jest wszystkim udziałowcom lub akcjonariuszom, którzy posiadają akcje danej spółki w dniu przyjętym jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Jest to najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza.

Zasady wypłaty dywidendy
Zasady wypłaty dywidendy definiowane są w statucie konkretnej spółki, ale muszą być zgodne z regulacjami ustalonymi w Kodeksie spółek handlowych. Wysokość dywidendy obliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości i terminie wypłaty dywidendy decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dywidendę wypłaca się za rok, w którym spółka wypracowała zysk. Akcje zwykłe uprawniają do jednakowej dywidendy. Do wyższej dywidendy uprawniają akcje uprzywilejowane.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu podjęcia decyzji o podziale zysku. Liczbę wspólników uprawnionych do dywidendy

Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: