A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Akcje nieme
Akcje nieme to wkład w spółce akcyjnej uprzywilejowany w zakresie dywidendy, wobec których nie obowiązuje prawo głosu. W praktyce akcja ta nie daje akcjonariuszowi prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Z art. 411 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że każda akcja umożliwia wzięcie udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Akcje mogą być uprzywilejowane zarówno w zakresie prawa głosu (przyznaniu jednej akcji więcej niż jednego głosu), jak i w jego ograniczeniu (pozbawieniu akcji prawa głosu).

Uprzywilejowanie akcji niemych w zakresie dywidendy?
Prawo Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy może zostać wyłączone jedynie w stosunku do akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy. Polega ono na:
- przyznaniu akcji niemej większego udziału w zysku spółki niż w przypadku akcji nieuprzywilejowanych,
- przyznaniu akcji niemej pierwszeństwa zaspokojenia przez akcjami nieuprzywilejowanymi,
- przyznaniu akcji niemej większego udziału w zysku spółki oraz pierwszeństwa zaspokojenia przez akcjami nieuprzywilejowanymi.

Akcje nieme uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa więcej nawet niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Pozostałe akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy przydzielają uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: