Prawo

Encyklopedia Prawa

Instrumenty pochodne
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Instrumenty pochodne
Zgodnie z art. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, przez pojęcie instrumentów pochodnych rozumie się prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, których cena rynkowa z kolei, bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych.
Instrumenty pochodne wprowadzono ze względu na ograniczenie ryzyka związanego ze zmianami cen towarów, a ściślej zabezpieczaniem przed wzrostem lub spadkiem cen towarów. Instrument pochodny to taki instrument, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu - bazowego. Może nim być akcja, obligacja lub waluta. Zdarza się, że za instrument podstawowy przyjmuje się indeks pochodzący z rynku finansowego.
Mechanizm zabezpieczania przez ryzykiem poprzez użycie instrumentów pochodnych, może wyglądać następująco:
- Ryzyko rynkowe polega na zmienności wartości instrumentu podstawowego, co oznacza także zmienność wartości instrumentu pochodnego.
- Instrument pochodny opracowuje się w taki sposób, aby niekorzystnym zmianom wartości instrumentu podstawowego zawsze towarzyszyły korzystne zmiany instrumentu pochodnego. Straty z tytułu instrumentu podstawowego powinny być rekompensowane dochodami z tytułu instrumentu pochodnego.

Klasyfikacja instrumentów pochodnych
Instrument pochodny ma charakter umowy pomiędzy dwoma stronami. Ze względu na relację, jaka występuje pomiędzy tymi stronami, wyróżnia się:
- Kontrakty terminowe - są to instrumenty, w których obie strony przyjmują zobowiązania,
- Opcje - są to instrumenty, w których jedna strona nabywa prawo, a druga przyjmuje zobowiązanie.
Ze względu na miejsce obrotu wyróżniamy:
- Giełdowe instrumenty pochodne,
- Pozagiełdowe instrumenty pochodne.
Obrót giełdowymi instrumentami pochodnymi ma miejsce na wyspecjalizowanych giełdach, a także na tradycyjnych giełdach papierów wartościowych. Zalicza się do nich opcje giełdowe i kontrakty. Z kolei, do pozagiełdowych instrumentów pochodnych zalicza się opcje pozagiełdowe, kontrakty, forward i kontrakty swap.
Ze względu na instrument podstawowy wyróżnia się:
- Instrumenty pochodne na akcje, w których instrumentem podstawowym jest akcja spółki,
- Instrumenty pochodne na indeksy giełdowe, w których instrumentem podstawowym jest indeks giełdowy,
- Instrumenty pochodne waluty, gdzie instrumentem podstawowym jest waluta
- Instrumenty pochodne na stopę procentową, gdzie instrumentem podstawowym jest stopa procentowa z rynku finansowego tj. obligacja lub bon skarbowy.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: