Prawo

Encyklopedia Prawa

Transakcje pakietowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Transakcje pakietowe
Transakcja pakietowa zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, najczęściej przez inwestorów, którzy przed ich zawarciem uzgodnili ich szczegóły. Na podstawie zarządzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli:
1) co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych (z wyjątkiem kontraktów terminowych i opcji), po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia,
2) przedmiotem transakcji jest pakiet:
a) o wartości co najmniej 250.000 zł - w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG 20,
b) o wartości co najmniej 100.000 zł - w przypadku pozostałych akcji notowanych w systemie notowań ciągłych,
c) o wartości co najmniej 20.000 zł - w przypadku akcji notowanych w systemie kursu jednolitego,
d) o wartości co najmniej 100.000 zł - w przypadku innych niż akcje instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem par. 156 ust. 2 regulaminu Giełdy,
3) maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji giełdowej nie jest wyższa niż 10%.
Jeżeli transakcja zawierana jest poza godzinami sesji giełdowej może zostać zrealizowana gdy różnica kursu transakcji wynosi do 40 % średniej ważonej wolumenem obrotu kursów wszystkich transakcji zawartych na danej sesji giełdowej.

Transakcje pakietowe na kontrakty terminowe i opcje zawierane są przy uwzględnieniu m.in. następujących warunków:
- transakcje mogą być zawierane nie wcześniej, niż po zawarciu pierwszej transakcji w systemie notowań ciągłych, których przedmiotem są dane kontrakty terminowe,
- różnica pomiędzy ceną określoną w zleceniu, a kursem odniesienia nie może przekraczać dozwolonych ograniczeń wahań kursów, obowiązujących w systemie notowań ciągłych dla danego instrumentu,
- zlecenie jest ważne wyłącznie w dniu przekazania na giełdę i musi wskazywać dzień zawarcia transakcji jako datę jej rozliczenia,
- liczba instrumentów pochodnych, będących przedmiotem jednej transakcji pakietowej, musi być nie mniejsza oraz nie większa od określonego wolumenu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: