A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Faktoring
Faktoring jest formą finansowania działalności przedsiębiorstwa, polegającą na wykupie przez firmę od przedsiębiorstwa wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług do przedsiębiorstw. Polecany jest firmą sprzedającym towary i usługi z odroczonym terminem płatności. W sytuacji kiedy od momentu sprzedaży do zapłaty mija dłuższy czas, wówczas w przedsiębiorstwie mogą pojawić się kłopoty z płynnością finansową. Wykorzystując factoring zapłata całości lub części faktury następuje natychmiastowo, a firma uzyskuje środki finansowe przed terminem zapadalności wierzytelności handlowych. Faktorant nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.

Podmioty faktoringu
W transakcji faktoringu z reguły biorą udział trzy podmioty:
1. Faktorant - czyli przedsiębiorca prowadzący działalność handlową lub usługową upoważniony do otrzymania należności od dłużnika z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Faktor - wykupuje od fakt orana wierzytelności handlowe. Faktorem może być bank bądź firma faktoringowa.
3. Dłużnik - to odbiorca towarów lub usług nabytych od faktoranta. Dłużnikiem może być każdy podmiot, któremu faktorant sprzedał towary bądź usługi.

  • Adres publikacyjny: