Prawo

Encyklopedia Prawa

Papiery wartościowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Papiery wartościowe
Zgodnie z art. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pod pojęciem papierów wartościowych rozumie się:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Inna definicja papierów wartościowych uregulowana jest w prawie dewizowym, w którym papiery wartościowe stanowią papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia.

Papiery wartościowe są niezbędne do realizacji prawa majątkowego, a przeniesienie własności papieru wartościowego powoduje przeniesienie prawa ucieleśnionego w tym papierze wartościowym. Na takiej zasadzie działają skrypty dłużne, znaki legitymacyjne oraz zobowiązania wynikające ze zwykłej umowy w formie pisemnej. Taka umowa jest ważna i wiążąca pomimo jej zniszczenia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: