A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Bony skarbowe
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych, bony skarbowe są papierami wartościowymi na okaziciela. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10.000 złotych. Bony skarbowe są emitowane na okres od 1 tygodnia do 52 tygodni. Wartość nominalną bonów skarbowych określa list emisyjny. Łączna wartość nominalna bonów skarbowych wyemitowanych w danym roku nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie budżetowej na dany rok.
.Bony skarbowe mogą nabywać rezydenci lub nierezydenci będący osobami prawnymi i fizycznymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej. Bony skarbowe mogą być przedmiotem swobodnego obrotu między podmiotami, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi. Bony skarbowe nie mogą być przedmiotem obrotu, poczynając od ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wykupu.

Agentem emisji bonów jest Narodowy Bank Polski. Bony skarbowe są sprzedawane i odkupywane przez Ministra Finansów z dyskontem w drodze przetargów. Przetargi są organizowane przez Agenta emisji. Agent emisji prowadzi Centralny Rejestr Bonów Skarbowych, zwany dalej "Rejestrem", w którym dokonuje rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów skarbowych. Bony skarbowe rejestrowane są na rachunkach bonów skarbowych i kontach depozytowych bonów skarbowych, prowadzonych w ramach Rejestru.
Szczegółowe warunki prowadzenia Rejestru określa regulamin wydany przez Narodowy Bank Polski.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: