Prawo

Encyklopedia Prawa

Kierownik jednostki
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Kierownik jednostki
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki to członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem jednostki jest wspólnik prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnik prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariusz prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Zadania kierownika
- Ustala w formie pisemnej dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości i jej aktualizacje;
- Określa sposób postępowania w sytuacji, kiedy operację gospodarczą dokumentuje więcej niż jeden dowód. Kierownik precyzuje, który dowód będzie podstawą do dokonania zapisów;
- Jeśli księgi rachunkowe prowadzone są poza siedzibą jednostki, kierownik ma obowiązek powiadomić odpowiedni urząd skarbowy w ciągu 15 dni od ich wydania oraz zapewnić dostępność ksiąg wraz z dowodami księgowymi na potrzeby kontroli lub nadzoru;
- Jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego do opracowania rocznego sprawozdania finansowego;
- Kierownik, który ma obowiązek poddać się badaniu sprawozdania finansowego, zawiera z podmiotem uprawnionym do badania tego sprawozdania umowę o badanie lub przegląd w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.;
- Jest zobowiązany do udostępniania biegłemu rewidentowi prowadzącemu badanie, ksiąg rachunkowych, dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów;
- Składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinie biegłego rewidenta, odpis uchwały, postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni;
- Powiadomić właściwy sąd, organ prowadzący rejestr, ewidencję działalności gospodarczej, urząd skarbowy o miejscu przechowywania zbiorów jednostek, które zostały zlikwidowane;

W przypadku nie wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości, kierownik może ponieść odpowiedzialność karną zagrożoną sankcją, karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: