Prawo

Encyklopedia Prawa

Obligacje skarbowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Obligacje skarbowe
Zgodnie z art. 100 ustawy o finansach publicznych, obligacja skarbowa jest papierem wartościowym oferowanym do sprzedaży w kraju lub za granicą, oprocentowanym w postaci dyskonta lub odsetek.
Obligacja skarbowa sprzedawana jest na rynku pierwotnym:
1) z dyskontem,
2) według wartości nominalnej,
3) powyżej wartości nominalnej
- i wykupywana po upływie okresu, na jaki została wyemitowana.
Obligacje są nominowane w walucie polskiej lub w euro.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 (jeden tysiąc) jednostek waluty określonej w ust. 1 lub wielokrotność tej kwoty. Walutę obligacji, wartość nominalną jednej obligacji oraz łączną wartość nominalną emitowanych obligacji określa list emisyjny.
Obligacje mogą być emitowane, w szczególności, jako obligacje:
1) zerokuponowe;
2) o stałej stopie procentowej;
3) o zmiennej stopie procentowej;
4) indeksowane.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: