A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Akcje imienne
Akcje, do których uprawnione są osoby fizyczne lub prawne wskazane w dokumencie akcji. Związane są w konkretną osobą wymienioną z imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych lub wymienioną nazwą firmy w przypadku osób prawnych. Do akcji na okaziciela uprawnieni są posiadacze dokumentu akcji. Według art. 334 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w spółce akcyjnej wyróżnia się akcje imienne i na okaziciela. Statut spółki akcyjnej powinien precyzować wartość nominalną akcji, ich liczbę oraz powinien określać czy akcje są imienne czy na okaziciela.

Akcje są imienne, kiedy akcjonariusz chce ograniczyć możliwość rozporządzania akcjami. Spółki nie może pozbawić akcjonariusza uprawnienia do zbycia akcji, ale może ograniczyć powyższe uprawnienie akcjonariusza. Upoważnienie akcjonariusza spółki akcyjnej do zbycia akcji lub ułamkowej części akcji wynika ze zgody spółki albo w inny sposób ograniczone, ale dotyczy do wyłącznie akcji imiennych. Kiedy statut spółki uzależnia zbycie przez akcjonariusza akcji lub ułamkowej części akcji od zgody spółki, pozwolenia udziela zarząd w formie pisemnej, chyba że status przewiduje inną formę wyrażenia zgody.

Art. 337 §3 Kodeksu Spółek handlowych precyzuje, że zarząd udziela zgody na przeniesienie akcji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Należy też zachować formę pisemną, inaczej zgoda udzielona przez zarząd będzie nieważna. W sytuacji kiedy zarząd odmawia przeniesienia akcji na inną osobę, musi wskazać innego nabywcę. Wskazanie nabywcy, cena, termin zapłaty powinna być uściśla statut, lecz termin wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Jeśli w statucie spółki nie ma zapisu dotyczącego powyższych postanowień, akcja może zostać zbyta bez ograniczeń.

Akcje mające charakter imienny (wg Kodeksu Spółek Handlowych):
1) Akcje, którym przyznano szczególne uprawnienia w zakresie praca do dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i prawa głosu. Akcje uprzywilejowane powinny mieć charakter imienny.

2) Akcje, z którymi wiąże się obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych.
3) Akcje , które obejmowane są w zamian za wkłady niepieniężne. Takie akcje powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy, w którym akcje te zostały pokryte.
4) Akcje, przeznaczone do wydania przez spółkę przed pełną wpłatą . akcje imienne mogą zostać wydane przed pełną wpłatą.

Prawa i obowiązki akcjonariusza:
- Może uczestniczyć na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
- Ma prawo głosu podczas walnego zgromadzenia,
- zobowiązany jest przedłożyć spółce dokument akcji ,
- zobowiązany jest do legitymowania się wpisem do tzw. księgi akcyjnej,
- na jego żądanie może być dokonana zamiana imiennych akcji na okaziciela i odwrotnie.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: