Prawo

Encyklopedia Prawa

Odcinki zbiorowe
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Odcinki zbiorowe
Odcinek zbiorowy akcji jest dokumentem obejmującym dwie lub większą liczbę akcji o jednakowych uprawnieniach, który co do swej formy powinien czynić zadość kryteriom przewidzianym dla dokumentu akcji określonym w art. 328 Kodeksu spółek handlowych.
Akcja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać następujące dane:
1) firmę, jej siedzibę i adres spółki,
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) wysokość dokonanej wpłaty (akcje imienne),
4) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
5) wartość nominalną, serię, numer i rodzaj danej akcji,
6) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki,
7) ograniczenia co do rozporządzania akcją,
8) podpis zarządu i pieczęć spółki.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: