Prawo

Encyklopedia Prawa

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Zgodnie z art. 3 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary, podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowanie osoby fizycznej:
1) działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach
uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego
imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu
tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku;
2) dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia
obowiązków przez osobę, o której mowa powyżej;
3) działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgodą lub
wiedzą osoby, o której mowa powyżej,
4) będącej przedsiębiorcą, jeżeli zachowanie to przyniosło lub mogło przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść, chociażby niemajątkową.

Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, jeżeli popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego przez osobę, o której mowa w art. 3, zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem skazującym, nakazem karnym, prawomocnym orzeczeniem
o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności lub prawomocnym
orzeczeniem warunkowo umarzającym postępowanie albo prawomocnym orzeczeniem
o umorzeniu postępowania z powodu okoliczności wyłączających ściganie sprawcy.

Za czyn określony w ustawie wobec podmiotu zbiorowego orzeka się karę pieniężną
w wysokości do 10% przychodu określonego w trybie przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym
wydanie orzeczenia.

Jeżeli przychód, o którym mowa w ust. 1, jest niższy niż 1 000 000 zł, karę pieniężną
orzeka się w wysokości do 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzającym
wydanie orzeczenia.

Kara pieniężna orzeczona na podstawie ust. 1 lub 2 nie może być niższa niż
5 000 zł.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: