Prawo

Encyklopedia Prawa

Inwestorzy kwalifikowani
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Inwestorzy kwalifikowani
Zgodnie z art. 8 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, inwestorem kwalifikowanym jest:
1) instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona, na podstawie właściwych przepisów prawa regulujących jej działalność, do działania na rynkach finansowych, w tym:
a) dom maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna,
b) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, otwarty fundusz emerytalny, towarzystwo emerytalne, jak również inna instytucja zbiorowego inwestowania lub podmiot nią zarządzający,
c) zakład ubezpieczeń, lub
2) inna osoba prawna, której jedynym przedmiotem działalności statutowej jest inwestowanie w papiery wartościowe, lub
3) państwo, jednostka władz regionalnych lub lokalnych, w tym jednostka samorządu terytorialnego, bank centralny państwa, międzynarodowa instytucja finansowa, w szczególności: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny, lub
4) osoba prawna niebędąca małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ust. 3, lub
5) osoba fizyczna:
a) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisana do rejestru inwestorów kwalifikowanych,
b) mająca miejsce zamieszkania w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego, lub
6) mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ust. 3:
a) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest wpisany do rejestru inwestorów kwalifikowanych,
b) mający siedzibę w innym państwie członkowskim, jeżeli zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie posiada status inwestora kwalifikowanego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: