Prawo

Encyklopedia Prawa

Kluby inwestorów
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Kluby inwestorów
W klubach inwestora mogą zrzeszać się osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W klubie inwestora może być zrzeszonym od 2 do 20 osób.

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrzeszać się w klubach inwestora. W jednym klubie inwestora może być zrzeszonych nie mniej niż 3 i nie więcej niż 20 osób.

Członkowie klubu inwestora zobowiązują się do:
1) wspólnego działania w celu zdobywania wiedzy o zasadach inwestowania w obrocie zorganizowanym, w szczególności przez wspólne inwestowanie w zdematerializowane papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
2) nieuczestniczenia w innych klubach inwestora;
3) niezaciągania w związku z działalnością klubu inwestora zobowiązań o łącznej wartości przewyższającej wartość aktywów zgromadzonych na prowadzonych dla klubu inwestora rachunkach papierów wartościowych i rachunkach pieniężnych służących do ich obsługi.

Członkowie klubu inwestora mogą wnosić na rachunki pieniężne papiery wartościowe w łącznej wysokości nie wyższej niż 20 000 zł.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: