Prawo

Encyklopedia Prawa

Spółka europejska
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Spółka europejska
Spółka europejska (societas europaea - SE) jest ponadnarodową formą spółki uregulowaną w prawie wspólnotowym. Stanowi europejską odmianę spółki akcyjnej. Pracodawca wspólnotowy uznał, że spółka akcyjna spełnia potrzeby podmiotów prowadzących trans graniczną działalność gospodarczą z punktu widzenia finansowania i zarządzania.
Spółka europejska posiada następujące cechy:
- Osobowość prawną,
- Kapitał zakładowy podzielony na akcje,
- Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki,
- Korporacyjną strukturę organów.
Cechy odróżniające spółkę europejską od spółki akcyjnej:
- Status personalny SE,
- Źródła prawa, którym podlega SE,
- Wymóg, aby siedziba spółki znajdowała się na terytorium UE, w tym samym państwie, co jej zarząd,
- Możliwość przeniesienia siedziby statutowej SE, do innego państwa członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej,
- Kapitał zakładowy wyrażony w euro, którego minimalna wysokość wynosi 120 000 euro,
- Możliwość prowadzenia rachunkowości w walucie euro,
- Możliwość wyboru modelu organów SE pomiędzy systemem dualistycznym a monistycznym.
Podmioty zdolne do utworzenia SE
Najszerszy dostęp do SE mają krajowe spółki akcyjne, które mogą uczestniczyć w każdym z czterech sposobów utworzenia SE. W utworzeniu SE w drodze fuzji oraz przekształcenia uczestniczyć mogą wyłącznie krajowe spółki akcyjne. W utworzeniu holdingu mogą brać udział zarówno spółki akcyjne, jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W utworzeniu spółki zależnej mogą uczestniczyć spółki i osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego.
Sposoby założenia spółki europejskiej
Sposoby, w jaki podmioty prawa krajowego mogą założyć spółkę europejską:
- Założenie SE w drodze połączenia się spółek akcyjnych,
- Utworzenie holdingowej SE,
- Utworzenie zależnej SE,
- Przekształcenie się w SE krajowej spółki akcyjnej.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: