Prawo

Encyklopedia Prawa

Zmiana statutu spółki akcyjnej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zmiana statutu spółki akcyjnej
Zmiany w statucie można dokonać na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W zawiadomieniu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeśli zmiany w statucie mają być znaczne należy zamieścić także projekt nowego tekstu i wyszczególnieniem nowych postanowień.

Zmiany statutu muszą być uchwalone przez walnego zgromadzenie akcjonariuszy większością trzech czwartych głosów, ale statut może przewidywać inne wymogi:
- w przypadku zmian przedmiotu działalności spółki wymagana jest większości dwóch trzecich głosów, lecz akcje nie korzystają z uprzywilejowania co do prawa głosu ,
- w przypadku zwiększenia świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenia ich praw przyznanych osobiście wymagana jest dodatkowa zgoda wszystkich akcjonariuszy, których zmiany dotyczą.

Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do skonkretyzowania jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym. W szczególnych przypadkach zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lecz zaprotokołowaną przez notariusza uchwałą zarządu.

Zarząd spółki jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany statutu do KRS w ciągu trzech miesięcy od ustalenia odpowiedniej uchwały. Z chwilą wpisu do KRS zmiana statutu staje się skuteczna. Jeśli zmiana statutu dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, zmiana może być zgłoszona w ciągu sześciu miesięcy od uchwalenia. Jeśli została udzielona zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu, zmiana powinna być zgłoszona przed upływem czterech miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Z kolei, uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być zgłoszona do KRS nie później niż z upływem sześciu miesięcy od dnia jej uchwalenia.

Obowiązki podatkowe.
W ciągu czternastu dni po zarejestrowaniu zmiany statutu w KRS, zarząd spółki akcyjnej jest zobowiązany, aby dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego odpis nowego statutu spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. Ze zmianą statutu spółki może wiązać się obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności jeśli dotyczą:
- wniesienia lub podwyższenia wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika oraz dopłaty,
- przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki lub jej siedziby, jeżeli nie znajdowały się poprzednio na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź jeżeli znajdowały się na terytorium takiego państwa a umowa spółki nie podlegała tam tzw. podatkowi kapitałowemu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: