Prawo

Encyklopedia Prawa

Reprezentacja spółki
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Reprezentacja spółki
Spółka jawna
Zgodnie z art. 29 kodeksu spółek handlowych spółkę jawną reprezentuje każdy wspólnik. Nabywa od prawo do reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki. Umowa spółki może przewidywać, że dany wspólnik może być pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo może być uprawniony do jej reprezentowania tylko z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Spółka partnerska
Każdy partner w spółce partnerskiej ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa stanowi inaczej. Dany partner może zostać pozbawiony prawa do reprezentowania spółki wyłącznie z ważnych powodów uchwałą podjętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Pozbawienie partnera prawa reprezentacji staje się skutecznie z chwilą wpisu do rejestru. W umowie spółki może znajdować się zapis, że prowadzenie spraw i reprezentowanie powierza się zarządowi.

Spółka komandytowa
Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono prawa do reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. W sytuacji kiedy komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Podobny zapis obowiązuje w przypadku komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Spółka komandytowo- akcyjna
Spółkę reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono prawa do reprezentowania spółki na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu. W celu pozbawienia komplementariusza prawa reprezentowania spółki wymagana jest zmiana statutu spółki i zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Jeśli pozbawienie to nastąpi wbrew jego sprzeciwowi może ono nastąpić jedynie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki wbrew sprzeciwowi, zwalnia go od odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki powstałe od chwili dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze.
Akcjonariusz może reprezentować spółkę komandytowo-akcyjną jako pełnomocnik. Jeśli dokona on czynności prawnej w imieniu spółki nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia. Podobnie rzecz ma się w przypadku kiedy akcjonariusz nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Zarząd składa się z minimum jednego członka, ale mogą być do niego powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu może być odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego funkcji członka zarządu. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć za skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
Reprezentację w spółce z o.o. można podzielić na reprezentację czynną i bierną. Reprezentacja czynna polega na składaniu oświadczeń woli. W przypadku reprezentacji czynnej zasady albo wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo należy je określić w umowie spółki. Reprezentacja bierna polega na przyjmowaniu oświadczeń woli. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wyłącznie wobec jednego członka zarządu lub prokurenta, nawet gdy obowiązuje zasada reprezentacji łącznej (czynnej).
Prawo do reprezentowania obejmuje wszelkie czynności sądowe i pozasądowe m.in. składanie oświadczeń woli, dokonywanie zgłoszeń do rejestru, występowanie przed organami administracji publicznej.

Spółka akcyjna
W spółce akcyjnej zarząd prowadzi wszelkie sprawy spółki i reprezentuje ją. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Za powołanie i odwołanie członków zarządu odpowiada rada nadzorcza, ale może także zostać odwołany lub zawieszony przez walne zgromadzenie. Członkowie zarządu są zobowiązani do wspólnego prowadzenia spraw spółki, a uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, z kolei odwołać może go każdy członek zarządu.
Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: