Prawo

Encyklopedia Prawa

Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
Art. 58 kodeksu spółek handlowych reguluje, że rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
3) ogłoszenie upadłości spółki,
4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
6) prawomocne orzeczenie sądu.
Art. 63 kodeksu spółek handlowych stanowi, że w przypadku złożenia wniosku o rozwiązanie spółki przez sąd, gdy ważny powód występuje po stronie tylko jednego wspólnika, sąd może, zachowując byt spółki, orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze spółki. Rozwiązanie spółki jawnej może również nastąpić przez przyznanie jednemu ze wspólników - gdy spółka jest dwupodmiotowa - prawa przejęcia majątku spółki.
W sytuacji wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenia upadłości wspólnika porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki wymaga zgody wierzyciela lub syndyka. W okresie likwidacji do spółki stosuje się przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki. Likwidatorami spółki są wszyscy wspólnicy. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na miejsce wspólnika upadłego wchodzi syndyk.
We wniosku o likwidację spółki należy sprecyzować otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów, ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Oprócz tego należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: