Prawo

Encyklopedia Prawa

Umowa o zarządzanie spółką
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Umowa o zarządzanie spółką
Umowa o zarządzanie to cywilnoprawna umowa nienazwana. Jej przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu w celu zarobkowym. Treść stosunku prawnego określana jest każdorazowo przez strony. W treści kontraktu muszą znaleźć się m.in. przedmiot umowy, obowiązki i uprawnienia menedżera, zadania menadżera, składniki jego wynagrodzenia, inne świadczenia otrzymywane przez menadżera, tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji, sposoby rozwiązania kontraktu. Dochody z umowy o zarządzanie spółką opodatkowane są podatkiem dochodowym wg skali podatkowej.
Zgodnie z art. 7 kodeksu spółek handlowych, w przypadku zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę, złożeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy zawierający postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza odpowiedzialność spółki dominującej, o której mowa powyżej. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okoliczności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: