Prawo

Encyklopedia Prawa

Bankowość elektroniczna
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Bankowość elektroniczna
Art. 29 Prawa Bankowego reguluje, że przez umowę o usługi bankowości elektronicznej:
1) bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez posiadacza, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez posiadacza,
2) posiadacz upoważnia bank do obciążania jego rachunku kwotą dokonanych operacji oraz należnymi bankowi opłatami i prowizjami albo zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez bank, w określonych terminach.

Umowa o usługi bankowości elektronicznej, powinna zawierać postanowienia:
1) strony umowy,
2) rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z
których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu,
3) rodzaje operacji, które można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu
płatniczego,
4) terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza,
5) określenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje,
6) terminy wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych
przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu
należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności,
7) rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian,
8) zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych
kursów walut,
9) zasady obliczania odsetek,
10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
11) okres, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania,
12) sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia warunków umowy przez
wydawcę,
13) sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.

Oprócz powyższych postanowień umowa o usługi bankowe powinna określać:
1) zasady elektronicznej identyfikacji posiadacza,
2) zasady postępowania posiadacza w związku ze zleceniem dokonywania operacji
oraz korzystania z innych usług określonych w umowie.
Wydawca elektronicznego instrumentu płatniczego obowiązany jest ogłaszać w miejscu
prowadzenia działalności lub przy użyciu innych środków publicznego komunikowania,
w sposób ogólnie dostępny:
1) stosowane stawki oprocentowania,
2) wysokość pobieranych opłat i prowizji.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: