Prawo

Encyklopedia Prawa

Kapitał zapasowy / rezerwowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Kapitał zapasowy / rezerwowy
W spółce akcyjnej w celu pokrycia strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy. Przelewa się do niego co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje walne zgromadzenie. Części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Kapitał zakładowy jest przedkładany w pasywach w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeśli straty wzrosną i brak ich pokrycia maleje do zera, kapitał zakładowy pozostaje w wysokości nominalnej.
Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zwiększenie kapitału zapasowego następuje pod wpływem:
- zysk netto spółki,
- różnice z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych, zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych,
- nadwyżki osiągnięte przy obejmowaniu udziałów przewyższających ich wartość nominalną,
- nadwyżka ceny nabycia sprzedanych udziałów nad ich ceną sprzedaży,
- nadwyżka wartości nominalnej uchylonych udziałów nad ceną ich nabycia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: