Prawo

Encyklopedia Prawa

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Art. 455 Kodeksu Spółek Handlowych precyzuje, że kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia.

Powyższy zapis dotyczący najniższej wysokości kapitału zakładowego oraz akcji stosuje się do obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku gdy równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji akcji.

Obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) uchwałę walnego zgromadzenia albo zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego;
2) dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;
3) dowody należytego wezwania wierzycieli;
4) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec spółki zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie.

O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Spółka zaspokaja roszczenia wymagalne, zgłoszone w wymaganym terminie. Wierzyciele mogą ponadto żądać zabezpieczenia roszczeń niewymagalnych, powstałych przed dniem ogłoszenia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego, jeżeli uprawdopodobnią, że obniżenie zagraża zaspokojeniu tych roszczeń oraz że nie otrzymali od spółki zabezpieczenia. Zabezpieczenie następuje przez złożenie stosownej sumy pieniężnej do depozytu sądowego, a z ważnych powodów także w inny sposób.

Roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru.

Powyższych przepisów nie stosuje się jeżeli:

1) pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone, albo
2) obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub przeniesienie określonych kwot do kapitału rezerwowego albo
3) obniżenie kapitału zakładowego następuje w przypadkach, o których mowa w art. 363 § 5.


Wartość spółki wyraża się w wysokość kapitału zakładowego w połączeniu z ilością akcji w danej spółce. Obniżenie kapitału zakładowego wpłynie w określony sposób na ilość akcji albo na zmianę ich wartości.

Wyróżnia się trzy sposoby obniżenia kapitału zakładowego:
1) poprzez umorzenie akcji,
2) poprzez połączenie akcji,
3) obniżenie wartości akcji.

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie następuje w sytuacji, kiedy pewna ilość akcji zostaje wycofana z obrotu. Obniżenie przez połączenie akcji polega na tym, że wartość jednej akcji powstałej w wyniku połączenia jest mniejsza od sumy wartości akcji połączonych. Aby obniżyć kapitał przez obniżenie wartości akcji, należy uwzględnić, że wartość każdej z akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: