Prawo

Encyklopedia Prawa

Organ zatwierdzający
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Organ zatwierdzający
Zgodnie z art. 3 ustawy o rachunkowości, organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników. Organ zatwierdzający zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe jednostki, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: