Prawo

Encyklopedia Prawa

Regulamin pracy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Regulamin pracy
Regulamin pracy jest aktem normatywnym ustalającym wewnętrzny porządek i organizację w zakładzie pracy. Oprócz tego określają prawa i obowiązki zarówno pracowników i pracodawcy związane z procesem pracy. Regulamin stanowi źródło prawa pracy o charakterze normatywnym. Musi on być zgodny z Kodeksem Pracy i nie zawierać postanowień niekorzystnych dla pracowników. Celem regulaminu jest szczegółowe sprecyzowanie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy. Treść powinna być dopasowana do charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.

Regulamin musi być wydany w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej dwudziestu pracowników, a sprawy będące przedmiotem regulacji nie zostały uregulowane w układzie zbiorowym. Ustala go pracodawca wraz z zakładową organizacją związkową. W przypadku nie uzgodnienia jego treści z powyższą organizacją w ustalonym terminie, regulamin ustala pracodawca.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy powinien ustalać w szczególności:
- organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
- systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
- porę nocną,
- termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
- wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
- rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
- wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
- obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
- przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Oprócz powyższych przepisów regulamin może zawierać także inne regulacje.

Sposoby zapoznania pracowników z treścią regulaminu pracy:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
- pozostawienie tekstu regulaminu w miejscu ogólnodostępnym, np. w dziale kadr.
- rozesłanie pracownikom tekstu regulaminu drogą mailową,
- przekazanie tekstu regulaminu pracownikom,
- przekazanie tekstu regulaminu osobom pełniącym funkcje kierownicze, z poleceniem podania go do wiadomości pracowników.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: