A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Anatocyzm
Anatocyzm, zasada pobierania odsetek od odsetek (procent składany). Zakaz anatocyzmu jest formą ochrony dłużnika przed nadmiernymi obciążeniami z tytułu odsetek. W polskim prawie procedura jest zakazana w prawie cywilnym. Art. 482 §1 kodeksu cywilnego stanowi, że od zaległych odsetek można zażądać odsetek za opóźnienie jedynie wówczas, kiedy:
1) zostało wytoczone o nie powództwo,
2) po powstaniu zaległości w płaceniu odsetek, strony zawarły nową umowę na doliczenie odsetek do sumy dłużnej,
3) oprocentowuje się zaległe raty kredytu długoterminowego udzielonego przez instytucje kredytowe (raty obejmują tu z reguły spłatę kredytu i niskoprocentowe odsetki)
Zaległe odsetki w rozumieniu art. 482 § 1 k.c. obejmują zarówno odsetki kapitałowe jak i odsetki za opóźnienia.

  • Adres publikacyjny: