A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Apelacja
Apelacja stanowi zwyczajny środek odwoławczy w postępowaniu cywilnym. Wnosi się ją wyłącznie od wyroków sądu pierwszej instancji. W Polsce od wyroków wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy apelacja przysługuje do sądu okręgowego, natomiast jeśli wyrok w pierwszej instancji zapadł przed sądem okręgowym, sądem drugiej instancji jest sąd apelacyjny. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni i jest liczony od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Zasada ta wynika z dwuinstancyjności postępowania.

Wnoszenie apelacji
Apelację może wnieść każda ze stron postępowania cywilnego - zarówno powód jak i pozwany. Nie ma konieczności sporządzania apelacji przez adwokata.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia
Przed napisaniem apelacji wnieść wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Pozwoli to na precyzyjne określenie zarzutów apelacji i wydłużenie czasu na złożenie apelacji.

Wymogi formalne apelacji
Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: