Prawo

Encyklopedia Prawa

Karty płatnicze
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Karty płatnicze
Kartą płatniczą jest karta uprawniająca do wypłaty gotówki lub umożliwiająca złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków.

Karta identyfikuje wydawcę i upoważnia posiadacza, do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Podmioty niebędące bankami obowiązane są zgłosić do NBP zamiar rozpoczęcia działalności polegającej na wydawaniu kart płatniczych, w terminie co najmniej miesiąca przed jej rozpoczęciem.

Karta płatnicza może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne zostały umieszczone na karcie płatniczej.
Posiadacz karty jest zobowiązany do:
1) przechowywania karty płatniczej i ochrony kodu identyfikacyjnego, z zachowaniem należytej staranności;
2) nieprzechowywania karty płatniczej razem z kodem identyfikacyjnym;
3) niezwłocznego zgłoszenia wydawcy utraty lub zniszczenia karty płatniczej;
4) nieudostępniania karty płatniczej i kodu identyfikacyjnego osobom nieuprawnionym.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: