Prawo

Encyklopedia Prawa

Elektroniczne instrumenty płatnicze
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Elektroniczne instrumenty płatnicze
Zgodnie z art. 2 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, pod pojęciem elektronicznego instrumentu płatniczego rozumie się każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu informatycznych nośników danych lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego.

Umowę o elektroniczny instrument płatniczy pomiędzy wydawcą a posiadaczem
zawiera się w formie pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o
instrument pieniądza elektronicznego na okaziciela.


Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z
których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu,
3) rodzaje operacji, które można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu
płatniczego,
4) terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza,
5) określenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje,
6) terminy wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych
przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu
należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności,
7) rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian,
8) zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych
kursów walut,
9) zasady obliczania odsetek,
10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
11) okres, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania,
12) sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia warunków umowy przez
wydawcę,
13) sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.

Do umowy o elektroniczny instrument płatniczy dołącza się wzór podpisu posiadacza
lub użytkownika karty płatniczej, w przypadku gdy posługiwanie się takim
instrumentem wymaga użycia podpisu posiadacza lub użytkownika karty płatniczej.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: