Prawo

Encyklopedia Prawa

Instrumenty pieniądza elektronicznego
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Instrumenty pieniądza elektronicznego
Zgodnie z art. 2 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, instrument pieniądza elektronicznego stanowi urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną zasilaną do określonej wartości.
Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na rachunek wskazany przez wydawcę.
Umowa o elektroniczny instrument płatniczy powinna określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) rodzaj udostępnianego elektronicznego instrumentu płatniczego i urządzeń, z których może korzystać posiadacz, dokonując operacji przy użyciu tego instrumentu,
3) rodzaje operacji, które można dokonywać przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego,
4) terminy wykonywania przez wydawcę zleceń posiadacza,
5) określenie ograniczeń w dokonywaniu operacji, jeżeli umowa je przewiduje,
6) terminy wykonywania przez posiadacza zobowiązań z tytułu operacji dokonanych przy użyciu elektronicznego instrumentu płatniczego oraz z tytułu należnych wydawcy opłat i prowizji lub spłaty należności,
7) rodzaj i wysokość opłat i prowizji oraz warunki ich zmian,
8) zasady rozliczeń z tytułu operacji w walutach obcych oraz wskazanie stosowanych kursów walut,
9) zasady obliczania odsetek,
10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji,
11) okres, na jaki została zawarta umowa, i warunki jej przedłużania,
12) sposób, termin i ważne powody wypowiedzenia warunków umowy przez wydawcę,
13) sposób postępowania w przypadku utraty elektronicznego instrumentu płatniczego.

Termin wypowiedzenia nie może być krótszy niż miesiąc.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: