Prawo

Encyklopedia Prawa

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej, zabezpieczenie stanowi instytucję, której celem jest ochrona interesów wierzyciela, przede wszystkim gdy chodzi o zapewnienie skuteczności przyszłej egzekucji obowiązku podatkowego. Zasadniczą przesłanką zabezpieczenia jest uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Przesłanka ta odwołuje się do okoliczności tj. nieuiszczenie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym (m.in. należności podatkowych oraz wobec funduszy) i dokonywanie czynności, których skutkiem jest utrata prawa własności do majątku. Zabezpieczenie będzie uzasadnione, gdy istnieje poważne ryzyko niewykonania zobowiązania, a działania w sferze majątkowej wykraczają poza zwykły obrót gospodarczy, dotyczą całości lub znacznej części majątku podatnika, i to majątku podlegającego egzekucji administracyjnej.

Zabezpieczenia w okolicznościach wymienionych powyżej można dokonać również w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji:
1) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;
2) określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
3) określającej wysokość zwrotu podatku.

W tych trzech przypadkach organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu:
1) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji,
2) przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji,

Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych wygasa:
1) po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;
2) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego;
3) z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zwrotu podatku.
Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu nie narusza zarządzenia zabezpieczenia wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zabezpieczenie wykonania decyzji następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z tej decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;
2) poręczenia banku;
3) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - według ich wartości nominalnej;
6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego;
7) pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: