Prawo

Encyklopedia Prawa

Zastaw skarbowy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zastaw skarbowy
Jeden z rodzajów zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. Jest skuteczny wobec właściciela przedmiotu zastawu i ma pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi. Stanowi on ograniczone prawo rzeczowe o charakterze bezwzględnym. Skarb państwa może przejąć przedmiot zastawu nawet jeśli zmieni on swojego właściciela obciążonej rzeczy. Dopiero później wierzyciele mogą dochodzić swoich praw.

Zgodnie z art. 41 Ordynacji podatkowej, zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych, stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10.000 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe nie podlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Zastaw, który wpisany został do rejestru wcześniej, ma pierwszeństwo przed wpisanym później. Jest on skuteczny wobec każdorazowego właściciela przedmiotu zastawu i posiada pierwszeństwo przed jego wierzycielami osobistymi.

Zastaw skarbowy wygasa:
- z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego albo
- z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych, albo
- z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu.

Wykreślenie z rejestru zastawów
Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych następuje, wówczas kiedy rzecz albo prawo obciążone zastawem w dniu jego ustanowienia nie stanowiły własności podatnika, inkasenta czy następcy prawnego odpowiedzialnej za zaległości podatkowe. Wniosek o usunięcie z rejestru składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym osoba powołująca się na swoje prawo własności postanowiła ustanowić hipotekę.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: