Prawo

Encyklopedia Prawa

Zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowaniu upadłościowym)
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowaniu upadłościowym)
Plan podziału sporządza i składa sędziemu - komisarzowi syndyk. W planie muszą znaleźć się następujące elementy:
- sprecyzowanie sumy podlegającej podziałowi,
- przedstawienie wierzytelności i praw osób uczestniczących w podziale,
- przedstawienie sumy, jaka przypada każdemu uczestnikowi podziału,
- skonkretyzowanie, czy plan podziału jest częściowy czy ostateczny,
- wskazanie, które sumy mają być wypłacone, a które pozostawione w depozycie sądowym.

Sędzia - komisarz jest uprawniony do wniesienia poprawek do planu albo skierowania do syndyka prośby o ich dokonanie we wskazanym planie. W kwestiach, w których wierzycielom przysługują wierzytelności zabezpieczone na rzeczy hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowanym, zastawem skarbowym i hipoteką morską syndyk sporządza oddzielny plan podziału sum otrzymanych ze sprzedaży rzeczy lub praw. W planie podziału sumy otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości syndyk wymienia także prawa i roszczenia osobiste, które w efekcie sprzedaży nieruchomości wygasły.

Sędzia - komisarz zawiadamia upadłego i członków rady wierzycieli oraz ogłasza przez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że plan podziału można przeglądać w sekretariacie sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: