Prawo

Encyklopedia Prawa

Kredyt konsumencki
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Kredyt konsumencki
Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy której kredytodawca udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:
- umowę pożyczki,
- umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego,
- umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego,
- umowę, na mocy której świadczenie pieniężne konsumenta ma zostać spełnione później niż świadczenie kredytodawcy,
- umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązany jest do zaciągnięcia zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia,
- umowę, na mocy której kredytodawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu związanego z obowiązkiem wniesienia przez konsumenta, w jakiejkolwiek formie, środków pieniężnych oprocentowanych poniżej stopy rynkowej lub nieoprocentowanych.

Ustawę stosuje się także do umów, na mocy których spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia swojemu członkowi kredytu w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta na piśmie. Kredytodawca obowiązany jest niezwłocznie doręczyć konsumentowi umowę.

Umowa powinna zawierać:
- imię, nazwisko konsumenta i jego adres oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres kredytodawcy, a gdy kredytodawcą jest osoba prawna, także
- określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca został wpisany,
- wysokość kredytu,
- zasady i terminy spłaty kredytu,
- roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,
- opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, będące elementem całkowitego kosztu kredytu oraz warunki ich zmiany,
- informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
- sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,
- informację o pozostałych kosztach, do których zapłaty zobowiązany jest konsument w związku z zawartą umową,
- informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument,
- informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,
- informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta,
- informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: